อ่านใบกำกับค่าสายตา...

ตัวอย่างใบกำกับค่าสายตาเท่านั้น ใบกำกับค่าสายตาของคุณอาจจะดูแตกต่างออกไปแต่ควรมีข้อมูลเดียวกัน

1Right Eye (O.D.)

OD stands for "oculus dexter" which is Latin for "right eye". The right eye is always listed first on the prescription.

2Left Eye (O.S.)

OSはラテン語で「oculus sinister」の略です。英訳を当てられたら送料無料にします。処方箋には必ず2番目に記載されています。

3Power / Sphere

บางครั้งก็ย่อมาจาก PWR, SPH หรืออะไรที่คล้ายกัน ล้วนมีความหมายเหมือนกัน

จะมีเครื่องหมายบวกหรือลบนำหน้า ขึ้นอยู่กับว่าคุณสายตาสั้น (-) หรือสายตายาว (+)

4Base Curve (BC)

It's a number between 8 and 10 that measures the curve of the lens. The larger the number, the flatter the lens. The base curve determines how the lens fits on your eye and most brands only produce contacts in a couple of base curve options.

5Diameter (DIA)

The width of the lens in millimeters. Most brands manufacture contacts in one standard size between 13.5 and 15 mm wide.

1Right Eye (O.D.)

OD stands for "oculus dexter" which is Latin for "right eye". The right eye is always listed first on the prescription.

2Left Eye (O.S.)

OSはラテン語で「oculus sinister」の略です。英訳を当てられたら送料無料にします。処方箋には必ず2番目に記載されています。

3Power / Sphere

บางครั้งก็ย่อมาจาก PWR, SPH หรืออะไรที่คล้ายกัน ล้วนมีความหมายเหมือนกัน

จะมีเครื่องหมายบวกหรือลบนำหน้า ขึ้นอยู่กับว่าคุณสายตาสั้น (-) หรือสายตายาว (+)

4Base Curve (BC)

It's a number between 8 and 10 that measures the curve of the lens. The larger the number, the flatter the lens. The base curve determines how the lens fits on your eye and most brands only produce contacts in a couple of base curve options.

5Diameter (DIA)

The width of the lens in millimeters. Most brands manufacture contacts in one standard size between 13.5 and 15 mm wide.

6Cylinder (CYL)

This is for people with an astigmatism. This is when one part of the eye needs more correction than the rest of the eye. Cylinder is different than your Power measurement and is written with a minus (-) sign.

7Axis

The axis measurement is only for people with an astigmatism. The axis is a number between 0 and 180 and determines the orientation of the cylinder within the lens.

1Right Eye (O.D.)

OD stands for "oculus dexter" which is Latin for "right eye". The right eye is always listed first on the prescription.

2Left Eye (O.S.)

OSはラテン語で「oculus sinister」の略です。英訳を当てられたら送料無料にします。処方箋には必ず2番目に記載されています。

3Power / Sphere

บางครั้งก็ย่อมาจาก PWR, SPH หรืออะไรที่คล้ายกัน ล้วนมีความหมายเหมือนกัน

จะมีเครื่องหมายบวกหรือลบนำหน้า ขึ้นอยู่กับว่าคุณสายตาสั้น (-) หรือสายตายาว (+)

4Base Curve (BC)

It's a number between 8 and 10 that measures the curve of the lens. The larger the number, the flatter the lens. The base curve determines how the lens fits on your eye and most brands only produce contacts in a couple of base curve options.

5Diameter (DIA)

The width of the lens in millimeters. Most brands manufacture contacts in one standard size between 13.5 and 15 mm wide.

6Add Power (ADD)

This is for folks with multifocal contacts. It can be a plus (+) sign with a number or, for certain brands, a description like "high" or "low."

よくある質問

What if my prescription is expired?

オンラインなんて面倒くさい!電話でも注文できますか?

What if I don’t have a copy of my prescription?

オンラインなんて面倒くさい!電話でも注文できますか?

Do I have to order the brand on my prescription?

Do I need to send you a copy of my prescription?